Ekonomi:
PTT personel alımı ilanı 2014 Sözleşmeli personel alımı başvuru formu İK ptt.gov.tr
Şirketimiz Merkez ve Taşra Teşkilatına 657 sayılı Kanun ve diğer yasaların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın Bakanlar Kurulunca 4/10/2013 tarih ve 28785 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren "Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Ile Alakalı Yönetmelik" kararları gereğince istihdam edilmek üzere ekli listede ili, ilçesi, unvanı, pozisyonu, adedi, sınav şekli ve nitelikleri belirtilen pozisyonlara 2012 seneyi Kamu Elemanı Seçme Imtihanına (KPSS) giren adaylar arasından mühendis, avukat, gişe görevlisi, dağıtıcı ve tekniker unvanlı "İdari Hizmet Sözleşmeli Personel" alınacaktır.
Sözkonusu idari hizmet sözleşmeli personel sosyal güvenlik itibariyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kararları gereğince sigortalı olacaktır.

BAŞVURU İÇİN TIKLA

GENEL ŞARTLAR

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Yurttaşlığı Yasasının 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk yurttaşı olmak.
b) Onsekiz yaşını tamamlamış ve otuzbeş yaşından gün almamış olmak.
NOT: 26.03.1980 tarihinden sonra doğanlar başvuru edebilecektir.
c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Yasasının 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; isteyerek işlenen bir suçtan ötürü altı ay veya henüz fazla müddetle mapus cezasına veyahut affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan meydana gelen malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak. (Başvuru müddeti içinde askerlik hizmetini fiilen yapmakta olanlar başvuru yapamayacaklardır.)
e) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı misyon yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.
f) Başka kuruluşlara karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
g) Atanacağı pozisyon için ekli listede belirtilen öğrenim koşuluna haiz olmak.
ğ) Mühendis, avukat, tekniker ve gişe görevlisi pozisyonları için yapılacak sözlü sınavlarda başarılı olmak.
h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.
ı) Henüz önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

ÖZEL ŞARTLAR

a) Mühendis olarak atanabilmek için;
1) Fakültelerin ekli listede belirtilen mühendislik bölümlerinden mezun olmak,
2) Yapılacak sözlü imtihanda başarılı olmak,
(Bilgisayar, Elektrik-Elektronik ve İnşaat branşlarında mühendis alımı yapılacaktır.)
c) Avukat olarak atanabilmek için;
1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatını almış olmak,
3) Yapılacak sözlü imtihanda başarılı olmak,
ç) Tekniker olarak atanabilmek için;
1) En az iki yıllık eğitim veren yüksekokulların, ekli listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.
2) Yapılacak sözlü imtihanda başarılı olmak,
d) Gişe görevlisi olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim müesseselerinin, ekli listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.
2)Yapılacak sözlü imtihanda başarılı olmak,
e) Dağıtıcı olarak atanabilmek için;
1) En az iki yıllık eğitim veren yüksekokulların, ekli listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

BAŞVURABİLECEK BÖLÜMLER

9099 POSTA HİZMETLERİ
4312 LOJİSTİK YÖNETİMİ
5375 ULUSLARARASI LOJİSTİK
8538 KARGO / KARGO HİZMETLERİ
1342 ULUSLARARASI TAŞIMACILIK YÖNETİMİ
4392 ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK
5346 LOJİSTİK
NOT: Posta Hizmetleri bölümü mezunları sadece Ankara, Bursa, Erzincan, İstanbul Anadolu Yakası ve Samsun Başmüdürlükleri için başvuru yapabilecektir.
2)Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sıhhatli olduğunu, erkeklerde en az 1.68 cm, bayanlarda en az 1.60 cm boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15'den fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
3) En az B SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİNE sahip olmak.
f) 2012 yılında yapılan Kamu Elemanı Seçme Imtihanına girmiş olmak.
g) Başvuru işlemlerinde 2012 seneyi KPSS imtihanına girmiş Lisans mezunları için (KPSS P3),
Önlisans mezunları için (KPSS P93) puanı kullanılacaktır.
ğ) Dağıtıcı başvurusu için (KPSS P93) puanı en az 50.00,
Tekniker başvurusu için (KPSS P93) puanı en az 70.00,
Gişe görevlisi başvurusu için (KPSS P3) puanı en az 70.00,
Mühendis ve avukat başvurusu için (KPSS P3) puanı en az 75.00 olmalıdır.
NOT: Denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki okulların alakalı bölümlerinden mezun olanlar da başvurabilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

1- Müracaatlar 27-31 MART 2014 tarihleri arasında www.ptt.gov.tr, http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır.
2- En fazla 20 tercih yapılabilecektir.
3- Unvan ve misyon yeri belirtilmeyen tercihler geçersiz sayılacaktır.
4- Dağıtıcı olarak yapılacak atamalar doğrudan KPSS puanı muvaffakiyet sırası ve tercihlere göre yapılacak olup, ayrıca sözlü sınav yapılmayacaktır.
5- Mühendis, avukat, tekniker ve gişe görevlisi pozisyonları için ayrıca sözlü sınav yapılacak olup sözlü sınav ve tarihi adaylara bildirilecektir.
6- İlan edilen Dağıtıcı pozisyon sayısının yüzde otuzu kadar aday yedek olarak belirlenecektir. İlan edilen pozisyonlarda boş kalanlar için yeniden tercih alınmak suretiyle yedekler arasından KPSS puan sırasına göre atama yapılacaktır. Yerleştirme sonuçlarının duyurusunu müteakip, altı aylık süre sonunda yedeklik hakkı sona erecektir.
7- Mühendis, avukat, tekniker ve gişe görevlisi pozisyonları için ilan edilen pozisyon sayısının üç katı aday KPSS muvaffakiyet sırası esas alınarak sözlü imtihana çağrılacaktır.
8- Sözlü sınav yapılması öngörülen pozisyonlar için sınav notu; KPSS puanı ile sözlü sınav notunun ortalamasından oluşur. Sınav notu en yüksek olandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon kadar atama yapılır.
Puanların eşit olması halinde;

KPSS puanı yüksek olan,
KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan,
Bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan,
Her ikisinin de aynı olması durumunda ise KPSS sonucu yeni açıklanan
Aday tercih edilir.
9- Sözlü imtihana katılanlar, sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde yazılı olarak itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınav kurulu tarafından en geç on beş gün içinde incelenir ve sonuç ilgiliye bildirilir.
10- Ataması yapılacak adaylardan aşağıdaki belgeler istenir;
a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
b) Kamu Elemanı Seçme Sınavı sonuç belgesinin internet çıktısı,
c) Öğrenim durumunu gösterir belge,
ç) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair beyan,
d) Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,
e) İş isteme beyannamesi,
f) Mal bildirim beyannamesi
g) Atanacağı pozisyonda çalışmasında sakınca olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu,
ğ) Başka kurum veya kuruluşa karşı zorunlu hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan,
h) 8 adet 4,5x 6 ebadında vesikalık fotoğraf

GENEL HÜKÜMLER

1) Dağıtıcı olarak yapılacak yerleştirme sonuçları 7 NİSAN 2014 tarihinde aynı internet adreslerinde ilan edilecek olup, yerleştirilen adaylar, yerleştirme sonuçlarının ilanından itibaren on gün içinde atama sırasında istenen bilgi ve belgelerle beraber yerleştirildiği ünitenin insan kaynakları birimine başvuru edeceklerdir. Bu süre içerisinde başvuru etmeyenlerin dosyaları işlemden kaldırılacaktır.
2) Avukat, mühendis, tekniker ve gişe görevlisi pozisyonlarına başvuru eden adaylardan sözlü imtihana çağrılacak olanların listesi 7 NİSAN 2014 tarihinde anılan internet adreslerinde ilan edilecek olup, sözlü sınav yer, zaman ve şekli bilahare bildirilecektir.
3) Ataması gerçekleştirilen adayların başvuru formunda belirtilen adresine tebliğ yapılacak olup, adaylar atama kararının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde göreve başlamak zorundadır. Belgeyle ispatlanabilir mücbir sebep olmadıkça bu süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecek olup, askerlik hariç mücbir sebeplerle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi iptal edilecektir. Haberin yayınlandığı tarih/zaman: 2014-3-22 4:44:13
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Misafir Avatar
erkan akbas 1 ay önce

Dağıtıcı olrak calismak istiyorum ehliyetim var yolculuk engelim yok daha önce kurye olarakta çaliştm irtibata geçin 05360110607

Misafir Avatar
ŞEBO 5 ay önce

ptt tekniker atama sonuçlari açiklandimi arkadaşlar bilgisi olan yazsin

Misafir Avatar
ayşe ince 5 ay önce

erzincan ptt de çalişmak i̇sti̇yorum

Misafir Avatar
zonguldak 5 ay önce

kardeşlerim bn zonguldak baş müdürlükde kargocu olarak çalışmaktayım aklınız varsa ptt qirmeyin 5senedir adam eksikliği var ama gelen giden yok bunların hepsi yalan dolan çok iş az elaman hesabı devam.

Misafir Avatar
ceylan 5 ay önce

ya dagıtıcı yedekteyim acaba alım olurmu tekrar msn mi acamıyorum bilgiler orda hangi şehir yedekte oldumu bilmiyorum

Misafir Avatar
musti 5 ay önce

başvuru nasıl yapıcam

Misafir Avatar
Mehmet 6 ay önce

baş vuru formunu göremiyorum

Misafir Avatar
evrimmmm 6 ay önce

dagıtıcı olarak başvurmak istiyorum tek engel ehliyetim yok şuan ne yapmalıyım

Ali Babacan'dan küresel kriz açıklaması
Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, hükümetin yaptığı düzenlemelerin, ABD hükümeti...

Haberi Oku